Pārdošanas noteikumi

Vispārīgie pārdošanas noteikumi

Spēkā e-veikalā kopš 01.06.2018.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie Vispārīgie pārdošanas noteikumi nosaka OÜ Skano Furniture Factory (Turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēja savstarpējo tiesisko attiecību pamatus un vispārējos noteikumus Pārdevējam un Pircējam (turpmāk tekstā Puses) veicot savstarpējus darījumus. Vispārējie pārdošanas noteikumi ir spēkā visu Pušu starpā rodoties jebkurām tiesiskajām attiecībām.
1.2. Papildus Vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem Pušu starpā radušās tiesiskās attiecības regulē arī Igaunijas Republikas tiesību normas un Pasūtījuma un/vai Līguma gadījumā arī Pasūtījums vai Līgums.
1.3. Ja Vispārīgie noteikumi ir pretrunā ar Pasūtījumu, tad spēkā ir Pasūtījumā noteiktais. Ja Vispārīgie noteikumi vai Pasūtījums ir pretrunā ar Līgumu, tad spēkā ir Līgumā noteiktais. Ja konteksts pieprasa, tad vienskaitlī lietotie vārdi Vispārīgajos noteikumos nozīmē arī daudzskaitli un pretēji. Vispārīgo noteikumi apakšpunktu virsraksti atvieglo to lasīšanu, bet nekādi neietekmē punktu saturu.
1.4. Ikvienu Vispārīgo noteikumu punktu tulko un izprot kopā ar Vispārīgo noteikumu pārējiem punktiem, balstoties uz Vispārīgo noteikumu mērķi un domu.

2. Termini
2.1. Pārdevējs ir OÜ Skano Furniture Factory, Rehepapi 4, 80043 Pērnava, reģistrācijas numurs 12503522.
2.2. Pircējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pērk vai izsaka vēlmi pirkt Pārdevēja piedāvātos produktus un/vai Pakalpojumus.
2.3. Produkts ir dažādas Pārdevēja piedāvātās mēbeles un citas interjera preces Pircējam.
2.4. Pakalpojums ir pēc Pircēja vēlmēm Pārdevēja veiktais telpu plānojums vai interjera risinājums, pārdoto preču transports uz Pircēja norādīto vietu un produktu montāža un uzstādīšana.
2.5. Cenrādis ir Pārdevēja apstiprināts produktu un pakalpojumu cenu atspoguļojošs dokuments.
2.6. Pasūtījuma apstiprinājums ir Pircēja un Pārdevēja savstarpējs pirkšanas- pārdošanas līgums.

3. Cenas
3.1. Produktu un pakalpojumu cenas ir norādītas Pārdevēja ieviestajā Cenrādī. Cenrādī norādītajās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis, bet nav iekļauta Produkta paliktņa cena. Cenrādī norādītajās cenās ir iekļautas iepakojuma izmaksas.
3.2. Pārdevējam ir tiesības veikt Cenrādī izmaiņas. Izmaiņas stājas spēkā to veikšanas dienā vai citā datumā, ko nosaka Pārdevējs. Cenrāža izmaiņas neietekmē Cenu piedāvājumos vai Pasūtījumos norādītās cenas, kas veikti pirms Cenrāža izmaiņām.

4. Apmaksas noteikumi
4.1. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt priekšapmaksu par Produktu un Pakalpojumu pirms Pasūtījuma izpildes vienojoties par tās apmēru ar Pircēju. Par E-veikalā iegādātajiem produktiem jāveic apmaksā 100% apmērā pirms pasūtījuma izpildes.
4.2. Visa Pircējam veicamā summa ir apmaksāta, kad tā ir nonākusi Pārdevējā bankas kontā.

5. Produktu un pakalpojumu pasūtīšana
5.1. Produktu un Pakalpojumu iegādei Pircējs veic pasūtījumu e-veikalā.
5.2. Pasūtījums tiek pārbaudīts un Pircējam nosūtīts apstiprinājums un priekšapmaksas rēķins ar e-pasta starpniecību, kura norādītas arī transporta izmaksas un informācija par piegādes laiku.
5.3. Pēc priekšapmaksas veikšanas Pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma izpildi. Apstiprinājuma vēstulē ir norādīts, kad pasūtītie produkti ir gatavi Pārdevēja noliktavā un kā notiek piegāde uz Pircēja norādīto adresi. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir iegādājies produktus ar atšķirīgu piegādes laiku, tad Pasūtījuma piegādes laiks tiek rēķināts pēc produkta ar visgarāko piegādes laiku.

6. Pasūtījuma izpilde
6.1. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc laicīgas priekšapmaksas veikšanas.
6.2. Pircēja pasūtījums un rēķins tiek anulēts gadījumā, ja priekšapmaksas rēķins netiek apmaksāts 7 dienu laika pēc rēķina izsniegšanas.

7. Produktu un pakalpojumu nodošana
7.1. Ar produktu nodošanu/pieņemšanu jāsaprot Produktu nodošana Pircēja lietošanā atkarībā no Pasūtījumā norādītājiem transporta noteikumiem.
7.2. Produkti tiek nodoti Pircējam vai Pircēja pārstāvim ar transporta firmas pārstāvja starpniecību uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
7.3. Pircējs produktu pieņemšanu apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes, kura norādīts produkta nosaukums un daudzums. Pircēja pilnvarotai personai jāpierāda savas pilnvaras.
7.4. Ja Pircējs nav pieņēmis Produktus saprātīgā termiņā, bet tam ir pamatots iemesls, Pārdevējs var Pircējam norādīt papildu termiņu, par to ziņojot rakstiski. Par konkrētu datumu Puses vienojas katrā gadījumā atsevišķi. Ja Pircējs nepieņem Produktus Pārdevēja norādītajā papildus termiņa laikā, Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma.

8. Risku pārnešana
8.1. Produktu netīšas iznīcināšanās un sabojāšanās risks tiek pārnests uz Pircēju Produktu nodošanas brīdī.

9. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
9.1. Pircējam nodotie dokumenti (piemēram, rasējumi, uzmetumi, plāni utt.) ir un paliek Pārdevēja intelektuālais īpašums. Tos nav atļauts kopēt vai nodot lietošanā trešajai personai.