Pardavimo sąlygos

Standartinės pardavimo sandorių sąlygos

Galioja internetinėje parduotuvėje nuo 2018-06-01

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios standartinės sąlygos nustato pagrindinius teisinių santykių tarp „OÜ Skano Furniture Factory“ (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjo principus bei bendrąsias sandorių sudarymo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau – Šalys) sąlygas. Standartinės sąlygos taikomos visiems tarp Šalių kylantiems teisiniams santykiams.
1.2. Be standartinių sąlygų, teisinius santykius tarp Šalių reglamentuoja Estijos Respublikos teisės normos ir egzistuojantis Užsakymas ar Sutartis.
1.3. Jei Standartinės sąlygos prieštarauja Užsakymui, taikomos Užsakymo nuostatos. Jei Standartinės sąlygos ar Užsakymas prieštarauja Sutarties sąlygoms, taikomos Sutarties nuostatos.
Jei to reikalauja kontekstas, vienaskaitos žodžiai apima daugiskaitą ir atvirkščiai. Sąlygų antraštės į Standartines sąlygas įtraukiamos tik tam, kad būtų lengviau jas perskaityti, ir jokiu būdu nedaro įtakos sąlygų turinio aiškinimui.
1.4. Kiekvienas Standartinių sąlygų punktas turi būti aiškinamas kartu su kitais Standartinių sąlygų punktais, remiantis Standartinių sąlygų prasme ir tikslu.

2. Apibrėžimai
2.1. Pardavėjas yra „OÜ Skano Furniture Factory“, Rehepapi 4, 80043 Pärnu, įmonės reg. kodas 12503522.
2.2. Pirkėjas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, perkantis ar norintis įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes ir (arba) paslaugas.
2.3. Produktas yra bet kokie baldai ir kitos baldų prekės, kurias Pardavėjas parduoda Pirkėjui.
2.4. Paslauga yra kambario planas arba interjero dizaino sprendimas, kurį Pardavėjas ruošia Pirkėjo prašymu, parduotų gaminių gabenimas į Pirkėjo nurodytą vietą bei prekės surinkimas ir montavimas.
2.5. Kainoraštis yra Pardavėjo patvirtintas dokumentas, nurodantis gaminių ir paslaugų kainas.
2.6. Užsakymo patvirtinimas laikomas pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
2.7. Užsakymo įvykdymo terminas yra laikas, per kurį Produktas ir (arba) suteikta Paslauga turi būti prieinami Pirkėjui.

3. Kainodara
3.1. Produktams ir paslaugoms galiojančios kainos nurodytos Pardavėjo sudarytame kainoraštyje. Kainos kainoraštyje yra nurodytos su PVM ir neįtraukia produkto paletės kainos. Kainos kainoraštyje nurodytos su pakuotės kaina.
3.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atlikti kainoraščio pakeitimus. Pakeitimai įsigalioja nuo pakeitimų atlikimo dienos arba nuo kito Pardavėjo nustatyto termino. Kainoraščio pakeitimai neturi atgalinio galiojimo kainų pasiūlymų ir sandorių, sudarytų prieš keičiant kainoraštį, atžvilgiu.

4. Mokėjimo sąlygos
4.1. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo išankstinio apmokėjimo už prekę ir paslaugą tiek, kiek sutarta su Pirkėju prieš pradedant vykdyti užsakymą. Internetinėje parduotuvėje pateikti užsakymai turi būti visiškai apmokėti išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra, kad užsakymas būtų priimtas vykdyti.
4.2. Visos sumos, kurias Pirkėjas turi sumokėti, laikomos tinkamai sumokėtomis Pardavėjui, jei atitinkama suma buvo gauta į Pardavėjo banko sąskaitą.

5. Produkto ir paslaugų užsakymas
5.1. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės aplinka, Pardavėjui pateikia užsakymą įsigyti Produktą ar Paslaugą.
5.2 Užsakymas bus patikrintas, užsakymo patvirtinimas ir išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra bus nusiųsti Pirkėjui el. paštu. Prireikus bus pridėta transportavimo kaina ir informacija apie pristatymo laiką.
5.3. Apmokėjus išankstinę sąskaita faktūra, Pirkėjui elektroniniu paštu bus išsiųstas patvirtinimo laiškas apie užsakymo vykdymą. Patvirtinimo laiške nurodomas laikas, per kurį Pirkėjo užsakytos prekės bus paruoštos Pardavėjo sandėlyje, ir kaip prekės bus pristatomos į Pirkėjo nurodytą vietą. Jei Pirkėjas vienu užsakymu užsakė produktus su skirtingais pristatymo terminais, tokiu atveju Užsakymo pristatymo laikas apskaičiuojamas pagal vėliausiai pristatomą prekę.

6. Užsakymo vykdymas
6.1. Pardavėjas pradės vykdyti užsakymą po laiku apmokėtos išankstinės sąskaitos faktūros.
6.2. Pirkėjo užsakymas ir sąskaita faktūra bus atšaukti, jei išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra nebus apmokėta per 7 dienas nuo jos išrašymo datos.

7. Produkto ar paslaugos pristatymas
7.1. Prekės pristatymas / gavimas reiškia produkto pateikimą Pirkėjui, atsižvelgiant į užsakyme nurodytas transportavimo sąlygas.
7.2. Transporto įmonės atstovas, pagal identifikacinį dokumentą, perduoda produktą Pirkėjui arba pirkėjo atstovui.
7.3. Pirkėjas prekės gavimą patvirtina pasirašydamas važtaraštyje, kuriame nurodytas prekės pavadinimas ir kiekis. Pirkėjo įgaliotas atstovas privalo įrodyti savo įgaliojimą.
7.4. Pirkėjui nepriėmus Prekės per pagrįstą terminą dėl rimtų priežasčių, Pardavėjas gali suteikti Pirkėjui papildomą terminą, apie tai raštu pranešdamas Pirkėjui. Dėl konkretaus termino Šalys susitaria kiekvienu atveju atskirai. Jei Pirkėjas nepriima prekės per papildomą Pardavėjo nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo.

8. Rizikos perdavimas
8.1. Netyčinio Produkto sunaikinimo ir sugadinimo rizika Pirkėjui pereina Produkto pristatymo metu.

9. Intelektinės nuosavybės apsauga
9.1. Pirkėjui perduoti dokumentai (pvz., brėžiniai, eskizai, planai ir kt.) Yra ir liks Pardavėjo intelektine nuosavybe. Šie dokumentai negali būti kopijuojami ar prieinami tretiesiems asmenims.