Uudised

SKN: Skano Group AS 2017. aasta I kvartali vahearuanne

KOKKUVÕTE

Skano Group AS kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide ja mööbli tootmine ning mööbli ja sisustuskaupade jaekaubandus. Skano Group AS on valdusettevõte, mis omab 100%-liselt alljärgnevaid tütarettevõtteid:

Tütarettevõte                                     Asukoht                      Tegevusala

Skano Fibreboard OÜ                        Eesti                            Kiudplaatide tootmine ja müük

   Suomen Tuulileijona Oy                 Soome                        Kiudplaatide müük

Skano Furniture Factory OÜ              Eesti                            Mööbli tootmine ja müük

   Skano Furniture OÜ                        Eesti                            Mööbli jaemüük

      SIA Skano                                     Läti                              Mööbli jaemüük

      UAB Skano LT                              Leedu                         Mööbli jaemüük

2017. aasta märtsikuus müüdi Ukraina tütarettevõte, mis tegeles mööbli jaemüügiga.

Skano Fibreboard OÜ toodab ja müüb kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat toote­kategooriat: soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid üldehitusplaate ning seinte ja lagede sise­viimistlusplaate. Suomen Tuulielijona OY on puitkiudplaatide edasimüüja Soomes.

Skano Furniture Factory OÜ toodab täispuidust omanäolist keskmisest kallima hinnaklassi kodusisustusmööblit. Skano Furniture OÜ on jaekaubandusettevõte mööblikauplustega Baltikumis ja Ukrainas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa, Suurbritannia, Portugal  ning Baltikum. Skano Group ASi kliendid ja koostööpartnerid on oma ala tunnustatud esindajad, keda seovad ettevõttega pikaajalised koostöösuhted.

Skano Group AS on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997.

Skano Group AS tuumikomanik on OÜ Trigon Wood. Seisuga 30.09.2016 on suuremad OÜ Trigon Wood omanikud ja Kontserni üle olulist mõju omavateks isikuteks AS Trigon Capital, Veikko Laine Oy, Hermitage Eesti OÜ, Thominvest Oy ja SEB Soome kliendid.

Seisuga 31.03.2017 töötas grupis 237 inimest (31.03.2016: 310 inimest).

Skano Group AS I kvartali puhaskasum oli 88 tuhat eurot (I kvartal 2016: puhaskahjum 355 tuhat eurot). Tulemusele avaldas mõju Ukraina jaekaubanduse ettevõtte ühekordne kasum summas 48 tuhat eurot.

Skano Group AS’i 2017. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 4,46 mln eurot, mis on 2% vähem kui 2016. aasta samal perioodil (4,55 mln eurot). Kontserni 2017. aasta I kvartali EBITDA oli 366 tuhat eurot (I kvartal 2016: -50 tuhat eurot), mis moodustas 8% müügitulust.

Kiudplaadi tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu oli 2017. aasta I kvartalis 3,26 mln eurot, mis on 2% vähem kui 2016. aasta samal perioodil. 2017. aasta I kvartali ärikasum oli 157 tuhat eurot (I kvartal 2016: 16 tuhat eurot). Oleme kokku hoidnud kulusid ja kohandanud tootmist vastavalt kahanevale nõudlusele.

Mööbli tootmise ja müügi ärisegmendi müügitulu 2017. aasta I kvartalis oli 0,96 mln eurot, millest 0,26 mln eurot oli müük kontserni jaekaubandusele (I kvartal 2016: vastavalt 1,05 mln eurot ja 0,25 mln eurot). Müük kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9%. 2017. aasta I kvartali ärikahjum oli 55 tuhat eurot (I kvartalis 2016 ärikahjum 211 tuhat eurot). Kaks põhilist tegurit parema tulemuse saavutamisel olid tootluse parandamine vähendatud personalikuludega, mis suurendas tootmise efektiivsust ning üldkulude vähendamine.

Skano jaemüügiketi käive oli 2017. aasta I kvartalis 0,55 mln eurot, mis on 12% enam kui I kvartalis 2016. 2017. aasta I kvartali ärikasum oli 61 tuhat eurot (2016 I kvartal: ärikahjum 157 tuhat eurot). Tulemused on paranenud tänu müügi kasvule ning kahjumlike kaupluste sulgemisele alates 2016. aasta I kvartalist.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 31.03.2017 seisuga 12,7 mln eurot (31.03.2016: 14,6 mln eurot) ning ettevõtte kohustused moodustasid 31.03.2017 seisuga 8,8 mln eurot (31.03.2016: 10,0 mln eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid seisuga 31.03.2017 2,1 mln eurot (31.03.2016: 2,3 mln eurot). Varud on seisuga 31.03.2017 2,6 mln eurot 31.03.2016 (3,7 mln eurot). Materiaalne ja immateriaalne põhivara seisuga 31.03.2017 oli 7,9 mln eurot (31.03.2016: 8,4 mln eurot).

Kohustused kokku moodustasid 8,8 mln eurot seisuga 31.03.2017 (31.03.2016: 8.3 mln eurot).

VÄLJAVAATED TULEVIKUKS

Skano grupi käive aprillikuus vähenes 13% võrrelduna 2016. aasta aprilliga, kiudplaadi müük vähens 11%, mööbli müük 15%. Üldine müügi languse trend Skano grupis on üheks suuremaks murekohaks tänasel päeval. Meie kahe suurema turu - Soome ja Venemaa jätkuv nõrkus mõjutab jätkuvalt negatiivselt kiudplaadi tootmise ja müügi arengut. Samuti on mööbli müügi sõltuvus Soome turust viinud kogu mööbli müügi kahanemisele.

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES:

  tuh EUR % käibest
  3k 2017 3k 2016 3k 2017 3k 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 3 264 3 315 73,2% 73,0%
Mööbli tootmine ja müük 959 1 052 21,5% 23,1%
Mööbli jaemüük 548 490 12,3% 10,8%
Grupi tehingud (309) (312) (7%) (6,9%)
KOKKU 4 462 4 545 100,0% 100,0%

Kiudplaadi müük on vähesel määral vähenenud, samas on mööbli müük vähenenud I kvartalis 2017 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses suurima Soome kliendi äriliste raskustega. Mööbli jaemüük on alustanud aastat 12%-lise müügikasvuga võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga.

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  tuh EUR % käibest
  3k 2017 3K 2016 3k 2017 3K 2016
Soome 1 785 1 898 40% 41.8%
Eesti 802 654 17.9% 14.4%
Venemaa 576 579 12.9% 12.7%
Rootsi 209 139 4.7% 3,0%
Portugal 163 263 3.7% 5.8%
LAV 132 99 2.9% 2.2%
Läti 126 187 2.8% 4.1%
Tai 87 - 1.9% -
Ukraina 84 61 1.9% 1.3%
Holland 77 16 1.7% 0.3%
Leedu 63 93 1.4% 2.3%
Suurbritannia 61 324 1.4% 7.1%
Kasahstan 47 - 1.3% -
Taani 43 48 0.9% 1.0%
Teised riigid 207 184 4.6% 4.0%
KOKKU 4 462 4 545 100.0% 100.0%

Skano põhiturud Soome, Eesti ja Venemaa on suurendanud oma osa kogu grupi müügis 68,9%-lt 70,8%-ni 2017. aasta I kvartalis võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Uuteks turgudeks on Kashstan (mööbel) ja Tai (kiudplaat).

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES:

tuh EUR 3k 2017 3k 2016
Kiudplaadi tootmine ja müük 157 16
Mööbli tootmine (55) (211)
Mööbli jaemüük 61 (157)
Elimineerimine (5) 84
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 158 (268)
Neto finantskulud (70) (86)
Tulumaksukulu - (1)
PUHASKASUM 88 (355)

Kiudplaadi tootmise ja müügi äriüksuse kasumit aitas suurendada keskendumine paksemate plaatide tootmisele, mis on kasumlikumad. Mööblivabriku kahjum on vähenenud, kuid endiselt vajab ärisegmendi tulemus edasist paranemist. Ühekordne kasum Ukraina tütarettevõte müügilt toetas jaekaubanduse äriüksuse 2017. aasta I kvartali kasumit.

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

Skano Fibreboard müügitulu oli 2017 aasta I kvartalis 3,26 mln eurot, mis on veidi vähem kui eelmisel aastal samal perioodil (3,32 mln eurot). Samas on ärikasum 2017. aasta I kvartalis oluliselt  suurem kui 2016. aasta I kvartalis kasvades 16 tuhandelt eurolt 157 tuhande euroni.

Müügitulu vähenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tingitud müügimahtude langusega Portugalis ja Suurbritannias, samas on müük suurenenud Rootsi turu.

KIUDPLAADI MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  tuh EUR %  käibest
  3k 2017 3k 2016 3k 2017 3k 2016
Soome 1 519 1 453 47.2% 44.6%
eesti 389 430 10.6% 11.4%
Venemaa 260 251 8.1% 7.7%
Rootsi 209 139 6.5% 4.3%
Portugal 163 263 5.1% 8.1%
LAV 132 99 4.1% 3,00%
Läti 88 84 2.7% 2.6%
Tai 87 - 2.7% -
Holland 77 16 2.4% 0.5%
Suurbritannia 51 318 1.6% 9.7%
Taani 43 48 1.4% 1.5%
Ukraina 42 20 1.3% 0.6%
Teised riigid 204 194 6.3% 6,0%
KOKKU 3 264 3 315 100.0% 100.0%

MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

MÖÖBLI TOOTMINE

Müük on vähenenud 0,96 mln euroni I kvartalis 2017 võrrelduna 1,05 mln euroga I kvartalis 2016. Suurim langus on tingitud Soome turuga, kus meie olulisimal ostjal on äriliselt rasked ajad. Venemaa müük oli veidi väiksem kui eelmisel aastal samal ajal, samas müük Kasahstani ja Saksamaale aitas suurendada müüki väljapoole seniseid põhiturge Soomes ja Venemaal.

Müük jaemüügi äriüksusele oli kergelt tõusus ning aitas suurendada mööbli müüki grupis.

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  tuh EUR %  käibest
  3k 2017 3k 2016 3k 2017 3k 2016
Soome 266 445 27.7% 31.8%
Venemaa 316 328 32.9% 23.4%
Teised riigid 117 25 12.2% 1.8%
Müük grupi jaekaubandusele 260 254 27.2% 43%
KOKKU 959 1 400 100.0% 100.0%

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Mööbli jaemüük on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt suurenenud 0,49 mln eurolt I kvartalis 2016 0,55 mln euroni I kvartalis 2017. Eesti jäemüük on oluliselt kasvanud aasta alguses (kokku 4 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus). Leedu ja Läti jaemüük ei ole näidanud 2017. aasta I kvartalis oodatud tulemust. Märtsikuus müüdi Ukraina jaemüügi tütarettevõte.

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES:

  tuh EUR %  käibest Kaupluste arv
  3k 2017 3k 2016 3k 2017 3k 2016 31.03.2017 31.03.2016
Eesti* 444 277 81.0% 56.5% 4 5
Läti 38 103 6.9% 21.0% 1 1
Ukraina** 42 41 7.7% 8.3% 0 3
Leedu 24 69 4.4% 14.2% 1 1
KOKKU 548 490 100.0% 100.0% 6 10

PROGNOOS JA ARENG

KIUDPLAADI TOOTMINE JA MÜÜK

2017. aasta on alanud müügi kasvuga suurimal turul Soomes, samas on Soome majandus endiselt nõrk ning edasisi arenguid aasta lõpuni sealsel turul on raske prognoosida. Müük Rootsis ja Lõuna Aafrikas on oluliselt kasvanud. Lõuna Aafrikas on kasvu toetanud sealse kohaliku turu ainsa tootja raskused. Samuti oleme leidnud uue ehituspartneri Tais, samas oleme kaotanud senise partneri Suurbritannias ning seetõttu on müük sinna oluliselt langenud. Meie kaks põhilist kiudplaadi klienti Portugalis ja Hollandis on käimas erinevaid radu, kui Portugali klient kaotab turuosa, siis Hollandi klient suurendab seda. Püssi tehase neljanda vahetuse sulgemine aprillikuus võimaldab tootmist vastavalt nõudmisele paremini korraldada. Aprillis sulgesime ka Soomes asuva lao ning Soome klientide varustamine toimub nüüd Püssi ja Pärnu tehastest otse.

MÖÖBLI TOOTMINE JA MÜÜK

Eelmisel sügisel läbiviidud kulude vähendamine mööblivabrikus on teinud tootmise kuluefektiivsemaks. Jätkuv kulude kontroll võimaldab järk-järgult vähendada äriüksuse kahjumlikkust. Käesoleva aasta suurimaks väljakutseks on langeva müügitrendi pööramine vastupidisesse suunda.

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Baltikumis ootame stabiilset müüki. Kahjumlike kaupluste sulgemine ja üldkulude vähendamine tugevdab äriüksuse kasumlikkust käesoleval aastal.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR 3k 2017 3k 2016 3k 2015
Kasumiaruanne      
Müügitulu 4 4692 4 545 5 108
EBITDA 366 (50) 258
EBITDA rentaablus 8,2% (1,1%) 5,0%
Ärikasum 158 (268) 36
Ärirentaablus 3,54% (5,9%) 0,7%
Puhaskasum 88 (355) (9)
Puhasrentaablus 1,97% (7,8%) (0,8%)
 
Bilanss (31.03)      
Koguvarad 12 705 14 591 14 989
Koguvarade puhasrentaablus 0,69% (2,4%) (0,3%)
Omakapital 3 948 3 900 5 212
Omakapitali puhasrentaablus 2,23% (7,8%) (0,7%)
Võlakordaja 68,9% 68,0% 65,2%
 
Aktsia (31.03)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 0,520 0,726 0845
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 (0,08) (0,01)
Hind-tulu (PE) suhtarv 26,0 (9,08) (84,5)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,88 1,01 1,16
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,59 0,72 0,73
Turukapitalisatsioon 2 340 3 266 3 802

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016
Raha ja raha ekvivalendid 152 184 278
Nõuded ja ettemaksed 2 068 965 2 252
Varud 2 627 2 760 3 681
Käibevara kokku 4 847 3 909 6 211
       
Kinnisvarainvesteeringud 405 405 406
Materiaalne põhivara 7 392 7 584 7 955
Immateriaalne põhivara 61 66 19
Põhivara kokku 7 858 8 055 8 380
       
AKTIVA (vara) KOKKU 12 705 11 964 14 591
       
Võlakohustused 1 639 1 176 2 237
Võlad ja ettemaksed 2 729 2 497 3 422
Lühiajalised eraldised 13 15 12
Lühiajalised kohustused kokku 4 381 3 688 5 671
       
Pikaajalised võlakohustused 4 163 4 163 4 163
Pikaajalised eraldised 213 213 228
Pikaajalised kohustused kokku 4 376 4 376 4 391
       
Kohustused kokku 8 757 8 064 10 062
       
Aktsiakapital (nimiväärtuses) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Muud reservid 2 2 6
Ümberhindluse kursivahed 0 40 (25)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 507 1 552 1 552
Aruandeaasta kasum (kahjum) 88 (1 045) (355)
Omakapital kokku 3 948 3 900 4 529
PASSIVA (kohustused ja omakapital)      
KOKKU 12 705 11 964 14 591

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR I kv 2017 I kv 2016
     
Müügitulu 4 462 4 545
     
Müüdud toodangu kulu (3 425) (3 728)
     
Brutokasum 1 037 817
     
Turustuskulud (602) (874)
Üldhalduskulud (235) (145)
Muud äritulud                                     51 8
Muud ärikulud                                     (93) (74)
     
Ärikasum (-kahjum) 158 (268)
Neto finantskulu                                   (70) (86)
     
Kasum (kahjum) enne tulumaksu 88 (354)
Tulumaksukulu - (1)
     
PERIOODI  PUHASKASUM (KAHJUM) 88 (355)
     
Muu koondkasum:    
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel - (32)
     
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) 88 (387)
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)
0,02 (0,08)
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) 0,02 (0,08)

2017. aasta teise kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 35 2017. aastal (30.-31. august 2017)

Torfinn Losvik
Juhatuse liige
+372 569 90 988
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  


Skano 2017 I KV vahearuanne EST.pdf 
Skano 2017 1Q interim report ENG.pdf