Uudised

SKN: Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 15. mail 2017. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2016. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt oli Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016. a. 11 964 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum 1 045 tuhat eurot.

2. 2016. a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: katta 2016.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 045 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2017-2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Juhindudes Äriseadustik § 298 lg 2 ja § 345 lg 1 kinnitada Skano Group AS juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt:

4.1. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 300,000 (kolmsada tuhat) aktsiapotsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) Skano Group AS aktsia.

4.2. Optsiooni õigustatud subjektiks on Skano Group AS juhatuse liige.

4.3. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima hiljemalt 31.12.2017 Skano Group AS-iga kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

4.4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Skano Group AS ja õigustatud subjekti vahel. Skano Group AS esindajaks optsioonilepingu allkirjastamisel on nõukogu liige Joakim Johan Helenius.

4.5. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada alates 37-ndast kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Õigustatud subjekt kaotab õiguse kasutada aktsiaoptsiooni juhul, kui ta lahkub Skano Group AS-i juhatusest omal initsiatiivil enne 37-ndat kalendrikuud pärast optsiooni väljastamist või kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 12 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. Õigustatud subjektil on õigus kasutada aktsiaoptsiooni 1/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu initsiatiivil 13-24 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist ning 2/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse 25-36 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist.

4.6. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

4.7. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 300 000 (kolmsada tuhat) Skano Group AS aktsiat.

4.8. Ühe aktsiaoptsiooni hinnaks on 0.506 EUR. Hinna arvutamise aluseks on aktsionäride koosoleku kokkukutsumise teate avaldamisele eelnenud viimase 60 kauplemispäeva (19.01.2017-12.04.2017) keskmine sulgemishind.

4.9. Kogu aktsiaprogrammi lõpptähtajaks on 31.12.2020. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab nõukogu.

4.10. Aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritud uusi aktsiaid on välistatud.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2016.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 13. aprillist 2017.a. tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel www.skano.com.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 8. mai 2017. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 8. mai 2017.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 14. maiks 2017 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

 

Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.